Dins l’àrea fiscal els nostres objectius són obtenir els millors avantatges fiscals, sempre dins el compliment de la normativa tributària vigent.

 

 • Assessorament en la normativa d’aplicació per cada cas.
 • Elaboració i tramitació dels diferents tributs, impostos i taxes que afecten a les empreses:
  • Impost sobre la Renda i Patrimoni
  • Impost sobre Societats
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  • Retencions i pagaments a compte
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials
  • Impost sobre Establiments Turístics
  • Altres impostos aplicables
 • Atenció d’Inspeccions tributàries estatals, autonòmiques o locals.
 • Presentació de recursos i reclamacions davant els Tribunals Econòmic Administratius.
 • Estudi i confecció de l’Impost sobre Successions i Donacions.

Contacti amb nosaltres

 

Membre col·legiat:membre col·legi economistes catalunya